Кращий студент місяця

жовтень 2018 року
студент групи 1ФМ-2 Свірдан Павло


Первомайська філія відсвяткувала своє 15-річчя!!! Більше див. розділ студентське життя 2018/2019 н.р.

Методична робота

           Робота педагогічного  колективу філії спрямована на розв'язання основної науково-методичної проблеми:  "Формування високоосвіченої, моральної, самодостатньої особистості,   кваліфікованого     фахівця за допомогою сучасних освітніх технологій".

Центром навчальної, науково-методичної роботи є методичний кабінет, головною метою діяльності якого є надання допомоги викладачам у формуванні їхньої педагогічної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного педагога. Головними принципами методичної роботи є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм діяльності. Щоб зробити науково-методичну роботу цікавою і корисною, велика увага приділяється діагностуванню викладачів, яке проводиться наприкінці навчального року, для визначення  питань, на які слід звернути увагу при плануванні роботи на новий навчальний рік.

Методичний кабінет систематично надає організаційну та методичну допомогу викладачам-початківцям, сумісникам та досвідченим викладачам з проведення відкритих занять та позааудиторних заходів, надає допомогу з розробки навчально-методичної документації відповідно до вимог.

Усі навчальні дисципліни та види практик повністю забезпечені навчально-методичними комплексами, в які входять розроблені викладачами тексти лекцій, мультимедійні презентації, методичні карти теоретичних, семінарських, практичних занять, методичні вказівки по виконанню самостійної роботи, алгоритми виконання практичних завдань, матеріали для проведення початкового, підсумкового контролю знань, дидактичні матеріали, тестові завдання, комплексні контрольні роботи. У філії активно працює система навчання, до якої входить застосування комп'ютерних технологій, інтерактивні форми та методи викладання навчального матеріалу.

За час роботи методичного кабінету вивчено досвід роботи усіх викладачів вищої категорії. Створено умови для самоосвіти, підготовлено методичні матеріали на допомогу:

-   викладачам;

-   в організації самостійної роботи зі студентами;

-   адаптації студентів-першокурсників;

-   молодим викладачам;

-  в організації виховної роботи;

-  головам циклових комісій.

Циклові комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, проводять відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями-практиками. За останні З роки викладачами розроблено понад 25 методичних посібників та рекомендацій до лекційних, лабораторно-практичних занять студентів, позааудиторної роботи з соціології, зуботехнічних дисциплін, культурології, фармакології, філософії, історії України, з організації та економіки фармації, правознавства та ін... Викладачі є науковими керівниками студентів у науковому студентському товаристві. Свої роботи студенти презентують на науково-практичних конференціях у філії, на міжвузівських наукових конференціях у базовому коледжі у м. Львові, на яких щороку займають призові місця.

Традиційно проводятьсяі предметні тижні: зуботехнічних дисциплін (викладачі Мавріна О.Є., Гречешнюк С.С., Антіпцев І.А.,), фармацевтичних дисциплін (Комарчук В.Г., Ципліцька М.І., Калачов С.С.,Матрашак Н.О. Катріченко О.А., Марчук А.М.), охорони праці (Сікорська О.Г., Лінчевська Т.А.), тиждень історико - гуманітарних дисциплін, присвячений 202-ій річниці з дня народження Т.Г.Шевченка ( Чорна З.В., Романова В.Л.). Серед випускників проводяться конкурси «Кращий за професією», що дає можливість визначити найбільш підготовлених до практичної діяльності студентів.

Викладачами філії проведені відкриті заняття: з історії України - викладач Романова В.Л., з латинської мови - викладач Терещенко Н.Є., з фармакології - викладач Матрашак Н.О., з математики - викладач Юдіна Л.В. В циклі інтегрованих занять проведено відкриті заняття на тему «Вітаміни» викладачами фармакології Матрашак Н.О.та технології лікувально-косметичних засобів Федотовською Н.О., з теми « Морфологія листка »- викладачами ботаніки Лінчевською Т.А. та фармакогнозії Марчук А.М. На практичному занятті з техніки виготовлення знімних протезів викладачі Мавріна О.Є. та Гречешнюк С.С. поєднали можливі техніки бюгельного та незнімного протезування з метою формування єдності основ виготовлення протезів.

Керівництво, методичний  кабінет,  педагогічний  колектив перебувають у постійному пошуку   нестандартних підходів до організації навчально-методичної роботи.