До уваги студентів заочної форми навчання! Розклад сесії 2 та 3 курсу вже на сайті. ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Затверджені Правила прийому до коледжу в 2023 році на сайті в Розділі 'Абітурієнту' та 'Нормативно-правова база'


 

Колектив Первомайської Філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада»

 

Методична робота

 

     Робота педагогічного  колективу філії спрямована на розв'язання основної науково-методичної проблеми:  "Формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання".

 

 Центром навчальної, науково-методичної роботи є методичний кабінет, головною метою діяльності якого є надання допомоги викладачам у формуванні їхньої педагогічної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного педагога. Головними принципами методичної роботи є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм діяльності. Щоб зробити науково-методичну роботу цікавою і корисною, велика увага приділяється діагностуванню викладачів, яке проводиться наприкінці навчального року, для визначення  питань, на які слід звернути увагу при плануванні роботи на новий навчальний рік. 

 

   До змісту методичної роботи входять питання підвищення рівня освітнього процесу і якості знань студентів; обговорення методик викладання, що  використовуються  викладачами, впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки, розробка шляхів впровадження інновацій, застосування нетрадиційних методів навчання, організація виховної роботи.   

 

   Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили упровадження інноваційних процесів в освітній системі, заміну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і водночас дієвими та адаптованими до сьогодення.  Так,  у цьому навчальному році викладачі вивчали та освоювали такі педагогічні  технології як веб-квест, сторітеллінг, скрайбінг, батл  та ін..

 

   Методичний кабінет систематично надає організаційну та методичну допомогу викладачам-початківцям, сумісникам та досвідченим викладачам  з проведення відкритих занять та позааудиторних заходів, надає допомогу з розробки навчально-методичної документації відповідно до вимог.

 

Усі навчальні дисципліни та види практик повністю забезпечені навчально-методичними комплексами, в які входять розроблені викладачами тексти лекцій, мультимедійні презентації, методичні карти теоретичних, семінарських, практичних занять, методичні вказівки по виконанню самостійної роботи, алгоритми виконання практичних завдань, матеріали для проведення початкового, підсумкового контролю знань, дидактичні матеріали, тестові завдання, комплексні контрольні роботи. У філії активно працює система навчання, до якої входить застосування комп'ютерних технологій, інтерактивні форми та методи викладання навчального матеріалу.

 

За час роботи методичного кабінету вивчено досвід роботи усіх викладачів вищої категорії. Створено умови для самоосвіти, підготовлено методичні матеріали на допомогу:

 

-   викладачам;

 

-   в організації самостійної роботи зі студентами;

 

-   адаптації студентів-першокурсників;

 

-   молодим викладачам;

 

-  в організації виховної роботи;

 

-  головам циклових комісій.

 

     Циклові комісії вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, проводять відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з фахівцями-практиками. За останні З роки викладачами розроблено 28 методичних посібників та рекомендацій до лекційних, лабораторно-практичних занять студентів, позааудиторної роботи з соціології, зуботехнічних дисциплін, культурології, фармакології, філософії, історії України, з організації та економіки фармації, правознавства, технології ліків, хімії, української мови  та ін...

 

    Викладачі є науковими керівниками студентів у науковому студентському товаристві. Свої роботи студенти презентують на науково-практичних конференціях у філії, на міжвузівських наукових конференціях у базовому коледжі у м. Львові, на яких щороку займають призові місця. Так, у квітні 2018 року на ХVІІІ-й  міжвузівській  науковій конференції у м. Львові  на секції «Фармація»  Козицька Діана (ІІІ-й курс, яка представила роботу Ляпіної Катерини) посіла І-е призове місце,  на секції «Медичних дисциплін»  Поп Євгенія (ІІ курс) посіла І-е призове місце, на секції «Стоматологія» Голубець Олександра (ІІІ курс)  посіла ІІІ-є призове місце, на секції «Соціогуманітарних дисциплін»  Цимбалюк Дар’я  (ІІ курс) посіла ІІІ-є призове місце.  Грамотами були відзначені і студентки  Чепуль Ольга, Павловська Руслана,  Божкевич Катерина.

 

     Традиційно проводятьсяі предметні тижні: зуботехнічних дисциплін (голова ЦК №3   Гречешнюк С.С.,)   фармацевтичних дисциплін (голова ЦК №2 - Комарчук В.Г.,   Катріченко О.А., Марчук А.М., Павленко К.Є.), охорони праці (Пшенишнюк О.М., Лінчевська Т.А.), історико - гуманітарних дисциплін, присвячений 204-ій річниці з дня народження Т.Г.Шевченка ( Чорна З.В., Романова В.Л.). Серед випускників проводяться конкурси «Кращий за професією», що дає можливість визначити найбільш підготовлених до практичної діяльності студентів.

 

    Однією з колективних форм методичної роботи є відкриті заняття, основними завданнями яких є впровадження в практику викладачів інновацій і результатів досліджень педагогічної науки.   Протягом навчального року були проведені відкриті заняття: з історії України на теми: «ІІІ-ІУ Універсали Української Центральної Ради», «Україна в період загострення кризи радянської системи (1964-1985 рр.)»,  «Україна в період хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.)» (викладач Романова В.Л.),  які характеризуються належною науково-методичною підготовкою, яскравою подачею історичних фактів,    практичним  використанням  нових методик,  розробкою  нових структур занять,   запровадженням  інноваційних технологій; з анатомії з основами фізіології: «Кров і лімфа»,   на якому викладач Акімкіна С.А. використовувала елементи проблемного навчання, критичного мислення, інформаційних та інтерактивних технологій;  з фізики на тему: «Узагальнення та повторення матеріалу за І семестр (подорож у країну «Фізика»)», на якому викладач Юдіна Л.В. використовувала технологію веб-квест («Закони Ньютона»), ігрові технології, формувала у студентів здатність вирішувати проблеми, логічно обґрунтовувати свою позицію;  із зарубіжної літератури «Л.М.Толстой. «Анна Кареніна», на якому викладач Пшенишнюк О.М. переконує, що література – велике мистецтво - мистецтво слова, здатне хвилювати, викликати співчуття й обурення, любов і ненависть, формує навички аналізу художнього твору; з української літератури: «Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня», «Старше і молодше покоління у романі О.Гончара «Собор»,  на яких викладач Чорна З.В. використовувала метод проектів, мультимедійні презентації, роботу в групах, формувала навички самооцінки і взаємооцінки; з дисципліни «Технологія ліків» викладач Катріченко О.А. провела відкрите заняття – батл на тему «Основи гомеопатичних технологій», на якому студенти презентували відеоматеріали, аналізували отриману інформацію, формувалися навички ведення дискусії, уміння вислухати опонента, аргументовано доводити свою точку зору на гомеопатію.  Викладачами філії у І-му семестрі 2018-2019 н/року проведене відкрите заняття:   з анатомії з основами фізіології – Акімкіна С.А, в циклі інтегрованих занять проведено відкрите заняття на тему «Лікарські препарати, які впливають на згортання крові» - викладачі:   фармакології - Павленко К.Є.,  ботаніки - Лінчевська Т.А., фармацевтичної хімії - Комарчук В.Г.,  фармакогнозії - Марчук А.М.    

 

Керівництво, методичний  кабінет,  педагогічний  колектив перебувають у постійному пошуку   нестандартних підходів до організації навчально-методичної роботи.